Järgmine karikasarja võistlus 13. veebruaril Raplamaal!

Juhend ja registreerumine

Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

EESTI AUTOORIENTEERUMISE KARIKAS 2015

Päevane joonorienteerumisvõistlus „Kõvad Mehed Koos“

25. Aprill 2015

 J U H E N D

1 Programm

1.1 02. Aprillil 2015 avaldatakse võistlusjuhend, algab eelregistreerimine.

1.2 20. Aprill 2015 lõpeb soodsam registreerimine.

1.3 Võistlus toimub laupäeval, 25.04.2015.a. Harjumaal üldiseks liikluseks avatud teedel.

1.4 Start asub Key Keskuse esises parklast aadressilt Kadaka tee 70C. Finish asub Kannu Kõrtsis aadressil Kadaka tee 183.

1.5 Ajakava 16:00 – kogunemine ja registreerimines · 16:40 – eelinfo, instruktaaž · 17:00 – esimese võistlussõiduki start · ca 21:00 – autasustamine.

2 Korraldajad

2.1 Võistluse korraldaja on Seiklusministeerium.

2.2 Võistluse juht – Joonas Väärtnõu, tel 5226895, e-mail: Joonas@seiklusministeerium.ee

2.3 Trass – Joonas Väärtnõu

2.4 Tulemused – Joonas Väärtnõu, Argo Vessmann

3 Võistluse kirjeldus

3.1 Võistluse formaadiks on joonorienteerumine

3.2 Võistlustrassi pikkus on kuni 100 km. Arvestuslik võistlustrassi läbimise aeg on ca 3 tundi.

3.3 Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil.

3.4 Stardiintervall on 2 minut.

3.5 Võistlusel kasutatav ajaformaat: hh:mm.

3.6 Start asub võistluskeskuses SF tähise juures.

3.7 Ekipaaž saab võistluskeskuses 1 minut enne ettenähtud stardiaega rajadokumendid ja kontroll-lehe. Oma stardiajal stardivad võistlejad SF tähise juurest ilma täiendava märguandeta.

3.8 Võistlusel kasutatakse elektroonset ajavõttu SportIdent (SI) seadmetega. Igas ajakontrollpunktis ning finišis on SI-terminal, igale ekipaažile antakse stardis SI- pulk.

3.9 Ekipaaži ülesandeks on

■läbida rajadokumentidel (kaart, legend) kirjeldatud võistlustrass etteantud keskmiste kiirustega;

■leida võistlustrassile ning võistlustrassi äärde jäävad kontrollpunktid ning märkida kontroll-lehel asuvasse tabelisse nende paroolid;

■sisestada ajakontrollpunktides ja finišis SI-pulk punkti tähise juures asuvasse terminali läbimisaja fikseerimiseks.

3.10 Kontrollpunkte on kolme liiki:

■teeäärne kontrollpunkt (KP): valget värvi ladina täht või number mustal 30x30 cm põhjal, paikneb võistlustrassi ääres paremal pool teed, tähisega sõidusuunas, KP ei ole märgitud kaardile;

■maastiku kontrollpunkt (MKP): valget värvi ladina täht või number mustal 30x30 cm põhjal, paikneb võistlustrassi läheduses (kuni 50 m) mõlemal pool teed, tähisega suvalises suunas. MKP on märgitud kaardile ja varustatud täpsustava legendiga, nt „üksik kuusk. Iga MKP leidmiseks on võistlejatel aega 1min, mis on lisatud sõiduajale (AKP punktide vahelise läbimise ideaalajale).

■Ajakontrollpunkti (AKP) tähis on diagonaalselt poolitatud punavalge 30x30 cm ruut koos musta värvi punkti järjekorranumbriga. Iga AKP tähise küljes või vahetus läheduses paikneb SI-terminal. AKP asukohad ei ole märgitud kaardile.

3.11 Kontroll-lehele, iga AKP reale on märgitud keskmine kiirus. Võistlejad on kohustatud seda keskmist kiirust järgima kuni kaardile märgitud järgmise kiiruse muudatuseni või AKP-ni. Igas AKPs algab uus keskmise kiiruse arvestus alates ekipaaži AKP läbimise tegelikust ajast.

3.12 AKPsse sisenemisel on ekipaaž kohustatud viivitamatult sisestama SI-pulga terminali AKP läbimise aja fikseerimiseks; põhjendamatu aeglustamine või peatumine eespool AKPd on keelatud.

3.13 AKP-s ja KP-s on keelatud võistlussõiduki peatamine vastuolus LE nõuetele, varjates rajatähist või takistades kaasvõistlejaid ja -liiklejaid.

3.14 Peale iga AKP läbimist alustatakse KP ja MKP paroolide märkimist kontrolllehe uuelt, viimasena läbitud AKPle järgnevalt realt.

3.15 AKP-d suletakse pool tundi peale viimase startinud võistleja arvutuslikku AKP-sse jõudmise aega.

3.16 Peale finišeerimist on ekipaaž kohustatud 1 minuti jooksul andma kontrolllehe ja SI-pulga üle finišikohtunikule.

4 Võistlussõidukid, võistlejad, varustus

4.1 Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik B-kategooria juhiluba.

4.2 Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.

4.3 Võistlusklasse on 2 ja mõlemas peetakse eraldi Eesti AO Karikasarja arvestust.

- A ehk sportklass, milles osalevad kaheliikmelised ekipaažid koos liiklusvahendiga, mille juhtimiseks on vajalik B kategooria juhiluba.

- V ehk vabaklass, milles osalevate võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.

4.4 Mõlemas võistlusklassis peetakse eraldi arvestust.

4.5 A klassis on keelatud kasutada asukohta ja kaarti kuvavaid elektroonilisi seadmeid (GPS, nutitelefon jms).

4.6 A klassis peetakse arvestust individuaalselt (pilootidele ja kaardilugejatele eraldi), V klassis peetakse arvestust võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.

4.7 V klassi võistkonnas peab vähemalt üks isik osalema kõigil võistkonna osaletud etappidel

4.8 Ekipaažil peab olema kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks), taskulamp ning kell.

4.9 Soovitav on sportlik riietus. Tagamaks võitlejate ohutus, peavad võistlejad kasutama väljaspool sõidukit liigeldes helkurvesti.

4.10 KAARTI NÄITAVATE ELEKTROONILISTE SEADMETE KASUTAMINE VÕISTLUSE JOOKSUL ON KEELATUD A KLASSIS. V-KLASSIS ON KAARTI NÄITAVAD SEADMED LUBATUD

5 Registreerimine

5.1 Võistlusel osalemiseks on soovitatav ekipaaži eelregistreerimine, mis toimub veebilehel www.autoorienteerumine.ee Eelregistreerimisel fikseeritakse juhi nimi, sõiduki mark, mudel ja registreerimisnumber, ekipaaži telefon ja e-mail.

5.2 Võistluskeskuses kohapeal täpsustatakse kõigi ekipaaži liikmete nimed ning vajadusel muudetakse eelregistreerimisel antud andmeid.

5.3 Eelregitreerimise korral kehtib ekipaazile 30 EUR osavõtumaks, mis tuleb tasuda sularahas võitluse stardis.

5.4 Peale eelregisteerimise lõppemist, registreerimisel kohapeal, kehtib võistkonnale 40 EUR osavõtutasu, mis tuleb tasuda sularahas võistluse stardis.

6 Üldised kohustused

6.1 Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul rangelt täitma Liikluseeskirja ning muude kehtivate õigusaktide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlussõiduki juht.

6.2 Sõidukiga võib liikuda ainult teedel. Teest kõrvale jääva MKP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) lubatud võistlejatel liikuda ainult jalgsi, parkides võistlussõiduki kohta, kus see ei sega muud liiklust.

7 Võistlusarvestus ja karistused

7.1 Võistluse võidab ekipaaž, kes kogub kõige vähem karistuspunkte.

7.2 Iga AKP-sse (k.a. SF) hilinetud minutit karistatakse 1 karistuspunktiga, iga varem jõutud minutit – 3 karistuspunktiga. Maksimaalne karistus AKP-sse hilinemise või varem jõudmise eest on 30 karistuspunkti.

7.3 Läbimata AKP - 30 karistuspunkti.

7.4 Puuduv, üleliigne või vales järjestuses olev KP, MKP, FP - 5 karistuspunkti.

7.5 Kontrollaja ületamine – diskvalifitseerimine.

7.6 Kohtuniku poolt fikseeritud Juhendi p.6.1 rikkumine – diskvalifitseerimine.

7.7 Kohtuniku poolt fikseeritud Juhendi p.6.2 rikkumine – diskvalifitseerimine.

7.8 Kohtunike korralduste mittetäitmine - diskvalifitseerimine.

7.9 Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – kuni 20 karistuspunkti .

7.10 SI-seadmete rikkumine või kaotamine – diskvalifitseerimine koos seadmete maksumuse kompenseerimisega korraldajale.

7.11 Lisaks võib korraldaja karistada ekipaaži käesoleva juhendi punktide jämeda rikkumise eest diskvalifitseerimisega.

8 Muud sätted

8.1 Kõik käesoleva Juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.

8.2 Täpsustavatele küsimustele vastab võistluse juht e-mailil Joonas@seiklusministeerium.ee või tel. 5226895